جمعیت استان خراسان شمالی

جدول برآورد و پیش بینی جمعیت استان خراسان شمالی به تفکیک نقاط شهری و روستایی و غیرساکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ (ارقام به هزار نفر)


popul

توجه:

۱- ارقام سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ مربوط به نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور است.

۲- تفاوت در سرجمع ها ناشی از گرد شدن اعداد به رقم هزار است.

منبع : مرکز آمار ایران