وضعیت خانوار

                        
                                                                      وضعیت خانوار                                                                                                                                                                                      
 خانوار های شهری خانوارهای روستاییضریب رشد  غیر  ساکن     
 125174  115608 1.35% 398