مشخصات مدیرکل

 مهندس مرتضوی

سیدعلی مرتضوی 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی
پست الکترونیکی : mortazavi@ict.gov.ir
تلفن : 05832210110
نمابر : 05832224545