مشخصات مدیرکل

posdif

سیدعلی مرتضوی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان شمالی

پست الکترونیکی : mortazavi@ict.gov.ir

تلفن : 05832297750

نمابر : 05832221800