طرح USO

 

                                                                                   طرح USO                                                                                                                                               

 تعداد روستاهای بالای 20 خانوار     تعداد روستاهای زیر 20 خانوار     روستاهای بالای 20 خانوار دارای ارتباط خانگی    روستاهای زیر 20 خانوار دارای ارتباط     تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت
 721 114 714 74235