دانشگاه های دولتی و غیر دولتی            
                                                   
 تعداد دانشگاه های دولتی  پیام نور:   10 آموزشکده فنی :  5 مرکز تربیت معلم :  2  دانشگاه جامع علمی کاربردی  :   12 
 تعداد دانشگاه های غیر دولتی   دانشگاه آزاد اسلامی :  8  موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی :  - -