پست استان

                                                                                                                                                                                                                          
                                پست استان                                
 تعداد دفاتر ICT تعداد سرویس های پستی میانگین سرانه مرسولات به جمعیت
 145 65 5.4