سرویس های ارتباطات و فناوری اطلاعات

تلفن ثابت

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

1

تعدادتلفن ثابت منصوبه استان

شماره

297966

2

تعدادتلفن ثابت دایری استان

شماره

266814

3

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

29.02

 ردیف اینترنت واحد مقدار

1

تعدادکاربران اینترنت

کاربر

207012

2

ضریب نفوذ اینتر نت

درصد

53/25

همراه اول

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

1

مجموع خطوط واگذار شده همراه اول(دائمی و اعتباری)

شماره

680923

2

تعداد مشترکین فعال همراه اول(دائمی و اعتباری)

شماره

442771

3

ضریب نفوذ همراه اول

درصد

48.16

4

پوشش جمعیتی

درصد

78.6

5

پوشش جاده های اصلی

درصد

100

6

پوشش جاده های فرعی

درصد

58.22

ایرانسل

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

 

منصوبه ایرانسل

شماره

764680

1

دایری تلفن همراه فعال ایرانسل(دائمی و اعتباری)

شماره

306131

2

ضریب نفوذ ایرانسل

درصد

33.30

3

پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی

درصد

43.36

4

پوشش جمعیتی

درصد

70.89

رایتل

ردیف

عنوان

واحد

مقدار

1

جمع کل خطوط واگذار شده(دائمی، اعتباری و دیتا)

شماره

17300

2

جمع کل خطوط فعال(دائمی، اعتباری و دیتا)

شماره

5021

3

ضریب نفوذ رایتل

درصد

0.55

4

پوشش جمعیتی

درصد

29.74

 5 پوشش جاده های اصلی، فرعی و ریلی درصد 6.6