فعالان بخش ICT

                                                             
                                                                                     فعالان  بخش ICT                                                                            
 تعداد شرکت های فعال حوزه ASP تعداد شرکت های فعال حوزه ICT
 30 116