ردیف  عنوان دانلود  
دستورالعمل حمایت از ایجاد شتاب دهنده های کسب و کار استانی در حوزه فاوا