مقالات

 ردیف عنوان مقاله   نمایش
 1 بررسی نقش مدیر پروژه در پروژه های چابک و کنترل ریسک در آن   
 2 شبکه های اجتماعی به عنوان بستری برای بهبود چابک سازی سازمان ها    
 3 بررسی قابلیت های سیستم های مدیریت یادگیری الکترونیکی دنیا برای کسب درآمد   
 4 ارائه الگوریتم فشرده سازی با کاهش کاراکترهای اضافی با درجه 5 ( RRC5 )